ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การศึกษาความสัมพันธ์ของโลหะหนักที่มีการปนเปื้อนในระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร บริเวณคลองชะลองแวง จังหวัดปราจีนบุรี
2. แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564
3. จัดทำแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564
4. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...
5. ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการเตรียมโครงการเพื่อเสนอของบประมาณก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
6. ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
7. ออกมาตรฐานเพื่อควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ
8. แผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ (๒๕๖๐– ๒๕๖๑) เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทั้งบนบกและในทะเล
9. การบริหารจัดการของเสียอันตราย
10. โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
11. ระบบการคัดแยกขยะและรีไซเคิลชิ้นส่วนของซากรถยนต์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
12. การติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่วิกฤติ
13. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564
14. แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. จัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง
16. แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17. แนะนำแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
18. การจัดการสารเคมีในภาคเกษตรกรรม ปี 2562
19. .โครงการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและขยะของเสียอันตราย ปี2560 -2562
20. การจัดการสารเคมีในภาคเกษตร ปี 2562
21. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต ปี 2560 - 2562
22. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและมลพิษข้ามแดน ปี 2560 - 2562
23. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ปี 2560 -2562
24. การจัดการขยะในทะเล (Marine Litter)
25. เก็บตะกอนดินและสัตว์น้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
26. ศึกษาการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเล
27. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม ทางทะเลทั่วประเทศ
28. ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
29. ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล